නරක පාස්පෝට් ඡායාරූපවල උදාහරණ

ගමන් බලපත්ර හෝ වීසා ඡායාරූපයක් සෑදීමට ඔබ භාවිතා කරන මූලාශ්ර ඡායාරූප ගන්නා විට, ඔබ අප අනුගමනය කළ යුතුය ගමන් බලපත්රය ඡායාරූප ශිල්පියාගේ මාර්ගෝපදේශය. පහත දැක්වෙන්නේ ඔබ භාවිතයෙන් වැළකී සිටිය යුතු නරක මූලාශ්ර ඡායාරූප visafoto.

මුහුණින් ඇති දැඩි සෙවණක්
පසුබිම මත හිස පිටුපස දැඩි සෙවණැල්ලක්
Correct source photo
මුහුණින් ඇති දැඩි සෙවණක්
පසුබිම මත හිස පිටුපස දැඩි සෙවණැල්ලක්
ඇස් හරහා කේශ
ඇස් වහන්න
Correct source photo
ඇස් හරහා කේශ
ඇස් වහන්න
තොප්පි පැළඳීම
අව් කණ්නාඩි පැළඳීම
Correct source photo
තොප්පි පැළඳීම
අව් කණ්නාඩි පැළඳීම
ආලේඛ්ය විලාසය
බලාගෙන ඉන්නවා
Correct source photo
ආලේඛ්ය විලාසය
බලාගෙන ඉන්නවා
අඳුරු
ආලෝකය
Correct source photo
අඳුරු
ආලෝකය
අස්වාභාවික සමේ ස්වරය
වර්ණයෙන් සෝදා ගත්තේය
Correct source photo
අස්වාභාවික සමේ ස්වරය
වර්ණයෙන් සෝදා ගත්තේය
විශාලනය කර ඇත
බොඳ
Correct source photo
විශාලනය කර ඇත
බොඳ
© 2014-2023 Visafoto.com | ඡායාරූප කරන්න | අවශ්යතා | සබඳතා | Refund policy | Shipping policy | සේවා කොන්දේසි | Privacy policy
ඡායාරූප ශිල්පියාගේ මාර්ගෝපදේශය | වෙනත් භාෂා | බ්ලොග් | QRay app: create, save and store QR codes on your phone | DV Program: photo, help, form, Q&A, blog. Free!